Právní upozornění

Nemovitostní fond České spořitelny, a.s. obhospodařovaný REICO investiční společností České spořitelny, a.s.

Úplný název fondu je uveden ve statutu fondu. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Investice do podílových fondů není pojištěna Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny.

Zdrojem informací pro tvorbu informačních materiálů je společnost REICO. Emitentem podílových listů otevřených podílových fondů a obhospodařovatelem fondu je REICO. ČS je distributorem podílových listů otevřeného podílového nemovitostního fondu ČS a plní funkci depozitáře. REICO je vždy předem seznámena s informačním materiálem před jeho rozšířením.

Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

REICO je dceřinou společností ČS, která je jejím jediným akcionářem. REICO se nijak nepodílí na základním kapitálu ČS. REICO podléhá dohledu České národní banky. REICO nemá větší než 5% podíl na žádném emitentovi investičních nástrojů, které jsou v portfoliích jí obhospodařovaných podílových fondů ani na žádné jiné právnické osobě.

Chcete investovat do nemovitostí? Koupit podílový list

Infolinka 800 INVEST

+420 800 468 378

© 2008 Investujte do nemovitostí s Českou spořitelnou | Podmínky použití | Právní upozornění | PDA | Mapa webu | Přihlášení | Publikační systém Amadeo | Tisk | Nahoru