Cesta: O nás / Slovníček pojmů


Slovníček pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

A

Administrátor ČS nemovitostního fondu
vede evidenci podílových listů, provádí distribuci podílových listů a obstarává výplatu podílů na zisku. Administrátorem ČS nemovitostního fondu je Česká spořitelna, a.s.

Akcie
cenný papír, který představuje majetkovou účast na akciové společnosti. Majiteli náleží jak majetková práva (podíl na zisku společnosti, tzv. dividenda, právo na podíl na likvidačním zůstatku), tak další práva (zj. právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, právo požadovat informace). S kvalifikovaným podílem na akciové společnosti jsou spojena další práva (např. právo požadovat svolání mimořádné valné hromady).

Akcionář
majitel akcií s nimiž jsou spojena práva akcionáře (viz. akcie). Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.

Aktiva (struktura aktiv)
typy jednotlivých investic do kterých fondy investují své prostředky - akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, hotovost (bankovní účty a měny), deriváty atd. Struktura aktiv vyjadřuje zastoupení těchto prostředků v portfoliu fondu.

Aktivní správa portfolia
rozhodování o tom, jaké cenné papíry, v jakém objemu a kdy budou nakoupeny či prodány, závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem fondu či plánovanou strukturou portfolia.

Aktuální hodnota podílového listu
podíl vlastního kapitálu (vlastních zdrojů financování majetku v podílovém fondu) podílového fondu připadající na jeden podílový list, určený způsobem stanoveným vyhláškou o oceňování.

Asset deal

nákup nemovitosti napřímo (aktiva), novým majitelem se stává nemovitostní společnost nebo přímo speciální fond nemovitostí

B

Balancované fondy
patří do kategorie fondů smíšených, ale jejich struktura aktiv by měla být stabilnější, tzn. měla by udržovat v určitém poměru především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond konzervativní - více dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, méně akcií).

Benchmark
srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia se kterým obchodujeme na BCPP s vývojem oficiálního burzovního indexu PX 50. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování výkonu investičních záměrů, které jsou prováděny v rámci našeho akciového portfolia.

Bond (dluhopis)
dlouhodobé pevně úročené cenné papíry.

Broker
obchodník s akciemi nebo makléř, který je oprávněn přijímat a provádět pokyny zákazníků (viz burzovní příkaz).

Burza
obvykle instituce, jejímž úkolem je organizovat nabídku a poptávku po cenných papírech a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů (kurs) a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů. Je jednou z forem organizovaného veřejného trhu.

Burzovní index
indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu, která odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

C

Cenný papír
ztělesňuje určitá práva svého majitele nejčastěji vůči tomu, kdo cenný papír vydal. (např. právo na výnos, hlasovací právo na valné hromadě apod.). Má význam pro uplatnění a převod těchto práv. Může mít podobu listiny, tzv. listinného cenného papíru nebo elektronického záznamu, tzv. zaknihovaného cenného papíru. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad.

Cenné papíry kolektivního investování
podílové listy podílového fondu, akcie investičního fondu a obdobné cenné papíry vydávané v zahraničí

Cenný papír na jméno
cenný papír znějící na jméno určité právnické či fyzické osoby. V České republice rozděluje obchodní zákoník akcie na akcie na majitele a na jméno, nicméně tyto akcie na jméno jsou dle klasického dělení cenných papírů akciemi na řad, neboť jsou převáděny tzv. rubopisem. Pravé cenné papíry na jméno lze převést pouze postoupením, které má jinou právní povahu.

Cenný papír na majitele
cenný papír neznějící na určité jméno, tyto tedy svědčí současného majitele. U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru..

Cenný papír na řad

cenný papír, na kterém je uvedeno jméno prvního majitele, převádí se rubopisem.

Clearingový systém
systém, který umožňuje vzájemné vypořádání sald proti sobě stojících závazků a pohledávek adekvátních subjektů. Tento systém používá pro vypořádání obchodů Burza či České národní banka.

ČNB
Česká národní banka, která vykonává dohled nad celým finančním trhem. Mimojiné dohlíží nad dodržováním zákona o kolektivním investování.

D

Depozitář
banka, která vede pro správce fondu účet a průběžně kontroluje, zda správce fondu provádí operace s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.

Derivát
je termínovaná smlouva o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva (akcie, drahé kovy apod.) za předem sjednaných podmínek. Základním rysem termínovaných obchodů je časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním, to znamená, že v době uzavření obchodu jsou sjednány veškeré podmínky obchodu a v době splatnosti dochází k dodání aktiv a jejich zaplacení. Deriváty se používají zejména k zajištění proti možným rizikům, především proti pohybu kurzu. Mezi deriváty patří futures, opce, swapy, forwardy a další.

Diskont
rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích.

Diverzifikace
rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více aktiv.

Dividenda
podíl na zisku společnosti plynoucí ve prospěch majitele akcií nebo podílových listů.

Dluhopis
cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit určitou peněžitou částku a určitý úrok.. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.

Dluhopis na jméno
u něhož může splacení pohledávky vyžadovat pouze věřitel uvedený na cenném papíru (i rubopisem). Dluhopis se převádí rubopisem a předáním.

Dluhopis na majitele
nejčastější forma cenného papíru. Držba dluhopisu na majitele opravňuje vlastníka k vymáhání práv od dlužníka. Tento druh dluhopisů je velmi oblíben díky jednoduchému převodu vlastnických práv. Samotný převod se děje předáním cenného papíru.

Dow Jones Index
nejznámější a nejpopulárnější akciový index světa, jehož plný název zní Dow Jones Industrials Average (DJIA). Již od roku 1882 je denně vypočítáván na burze v New Yorku.

E

Emise
označuje soubor cenných papírů stejného druhu vydaných jednou společností. Nejčastěji tento pojem zahrnuje i umístění na trhu a uvedení na burzu. Převzetí a prodej probíhá zpravidla prostřednictvím bank, které se za tímto účelem sdružují do konsorcií.

F

Finanční trhy
souhrnný pojem představující všechny trhy, na kterých jsou obchodovány peněžní prostředky a cenné papíry. Jde především o trh peněžní, kapitálový a devizový.

Fondy fondů
fondy, které neinvestují přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytvářejí portfolio složené ze specializovaných fondů. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

Fondy kolektivního investování
podílové fondy anebo investiční fondy.

Fondy peněžního trhu
fondy, které investují zejména do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů tak, aby jejich průměrná doba splatnosti byla kratší než jeden rok. Pro své investování mohou rovněž využít termínovaných vkladů u bank. Kolísání kursu je prakticky nulové, za vysokou míru bezpečí však investor platí relativně nízkým dlouhodobým výnosem. Proto se hodí pro krátkodobé investování.

Forward
nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu, vypořádaná k budoucímu datu.

Futures
standardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového nástroje za předem stanovenou cenu vypořádaná k danému budoucímu datu, kdy vypořádání kontraktu je zajištěno clearingovým centrem.

G

Garanční fond obchodníků s cennými papíry
je právnickou osobou a byl zřízen s cílem poskytnout ochranu investorů v situaci, kdy obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům spočívající ve vydání hodnot, které od zákazníků převzal za účelem poskytnutí investiční služby (zákaznický majetek), a nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit.

Garantovaný fond
fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %).

H

Hlasovací právo
akcionář jako spolumajitel společnosti má právo podílet se na rozhodování, která je nutno učinit na valné hromadě. Akcionář při rozhodování disponuje počtem hlasů, který odpovídá jeho podílu na základním kapitálu společnosti.

Hypotéční zástavní list (HZL)
je dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů. HZL může vydávat pouze banka, která má povolení ČNB.

I

Inflační riziko
znehodnocení hodnoty peněz v jehož důsledku se sníží reálná hodnota existujícího majetku a také reálný výnos, kterého mělo být pomocí investovaného majetku dosaženo.

Investice
je vzdání se dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby).

Investiční fond
akciová společnost, která vydává akcie, z jejichž prodeje získává prostředky, které investuje na principu rozložení rizika a dále tento majetek obhospodařuje. Akcionář může akcie prodat za cenu, která odpovídá nabídce a poptávce na trhu.

Investiční horizont
doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Doporučený minimální investiční horizont je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Ekonomika se vyvíjí v cyklech a stejně tak na akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru, se střídají období, kdy jsou ceny vysoko, s obdobími, kdy jsou ceny nízko. Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen poukazuje na jakousi průměrnou dobu, kterou trhu trvá, aby překonal obě tyto fáze vývoje. Doporučený minimální investiční horizont však v žádném případě investorovi neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková.

Investiční nástroje
(jejichž výčet stanovuje zákon) - jsou investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního trhu, deriváty.

Investiční riziko
míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční společnost
zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Její činnost je kontrolována zejména Českou národní bankou a také depozitářem a auditorem.

Investiční zprostředkovatel
osoba, která přijímá nebo předává pokyny týkající se investičních instrumentů. Taková osoba musí mít registraci České národní banky.

Investor
subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému subjektu a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos).

Investování
ukládání peněz do takových aktiv, které s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, ale výměnou za možnost vyššího výnosu.

ISIN
dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Lze podle něj poznat okruh činnosti emitenta a druh cenného papíru (např. CZ0005003232).

K

Kapitálový trh
je součástí finančního trhu. Je na něm obchodováno s investičními instrumenty, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, resp. s těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy). Prostřednictvím kapitálového trhu získávají soukromé podniky a veřejné rozpočty značnou část kapitálu k financování svých investic a dalších výdajů.

Kmenové akcie
standardní typ akcií. Poskytují akcionáři zákonem a stanovami vymezená práva.

Kolektivní investování
podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.

Kótovaný cenný papír (dříve registrovaný cenný papír)
cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu - burze nebo v RM-Systému.

Kupon
úrokový nebo dividendový list tvořící součást cenného papíru. Termínem splátky kuponů je datum výplaty výnosů z daného cenného papíru. Proti předložení kuponu obdrží vlastník kuponu úroky nebo dividendy.

L

Likvidita
ukazatel vypovídající o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

M

Makléř
fyzická osoba, která je na základě licence udělené Českou národní bankou oprávněna vykonávat odborné obchodní činnosti obchodníka s cennými papíry.

Měnové riziko
souvisí s kolísáním devizového kurzu. I
nvestoři jsou vystaveni měnovému riziku, pokud vlastní cenné papíry znějící na cizí měnu a nebo pokud instrument, který vlastní ja na devizovém kurzu závislý ačkoli není denominovaný v cizí měně (u fondu kolektivního investování v případě, kdy v portfoliu fondu jsou zahraniční investiční instrumenty).

N

Nabídka převzetí
veřejný návrh smlouvy na odkup akcií určený jejich majitelům.

Nominální hodnota
částka, která je uvedena na akcii nebo na dluhopisu. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku, příp. je věřitelem podniku. Nominální hodnota cenného papíru se může podstatně lišit od jeho kurzu.

O

Obchodník s cennými papíry
akciová společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obchodníkem s cennými papíry jsou zpravidla i banky.

Obligace
označení pro dluhový cenný papír, které se v praxi používá jako synonymum pro dluhopis. Více viz dluhopis.

Odborná péče
kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.

Opce
dohoda, kdy kupující opce má právo koupit nebo prodat podkladový nástroj za předem stanovenou cenu s vypořádáním k danému datu v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti a zároveň prodávající opce má povinnost toto právo uspokojit.

Otevřený podílový fond
soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů. Podílový fond nemá právní subjektivitu. Podílníci mají právo na odkup svých podílových listů investiční společností.

P

Pasivní správa portfolia
je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.

Peněžní trh
krátkodobé půjčky peněz mezi bankami, které slouží k zajištění likvidity a k nákupu a prodeji tzv. cenných papírů peněžního trhu. Na peněžním trhu se obchodují instrumenty se splatností do 1 roku.

Podílník
vlastník podílového listu.

Podílový list
cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu a jsou s ním spojena další práva plynoucí ze zákona o kolektivním investování.

Pokladniční poukázka
krátkodobý dluhový cenný papír splatný do jednoho roku, který vydává do oběhu nejčastěji centrální banka.

Portfolio management
řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace rizika.

Primární trh
část kapitálového trhu, na níž se umísťují nově emitované cenné papíry. Nejdůležitějším tržním partnerem emitenta na primárním trhu cenný papírů jsou finanční instituce a investiční společnosti, které trvale shromažďují dlouhodobé investiční prostředky ve větším rozsahu.

Prioritní akcie
akcie vybavené přednostními právy, týkajícími se především rozdělení zisku a likvidačního zůstatku. Mohou i nemusí být vybaveny hlasovacími právy. Nejběžnější jsou prioritní akcie bez hlasovacího práva; slouží k pořízení vlastních prostředků aniž by se měnil poměr hlasovacích práv na valné hromadě.

Prodejní cena podílového listu
částka, za kterou investiční společnost vydá podílový list podílového fondu a která se rovná aktuální hodnotě podílového listu vyhlášené k rozhodnému dni.

Prodejní poplatek
se rozumí přirážka k prodejní ceně podílového listu, ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o kolektivním investování.

Prospekt cenného papíru
listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.

Provize
odměna za obstarání obchodu, případně služby.

Půjčka cenných papírů
převod cenných papírů na jinou osobu se současným závazkem této osoby vrátit cenné papíry ke stanovenému datu.

R

Ratingové agentury
agentury, jejichž služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě. Vznikaly nejdříve ve Spojených státech a později také v Evropě a v dalších oblastech světa.

Reálná úroková sazba
rozdíl mezi výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace.

Renomovaná ratingová agentura
Standard and Poor's, Moody's Investors Scheme, Fitch Ratings, A M Best Company, případně afilace těchto ratingových agentur.

Rentabilita
hospodářský ukazatel, založený na poměru dosaženého zisku a vloženého kapitálu (rentabilita kapitálu). Rentabilita vyjadřuje, jak úspěšně byl kapitál použit.

Repo
poskytnutí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem přijmout tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku.

Reverzním repo
přijetí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem poskytnout tyto cenné papíry k přesnému datu za částku rovnající se převedeným peněžním prostředkům a úroku.

Růstový fond
fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale reinvestuje je.

S

Scoring
hodnocení podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků.

Share deal

- nákup obchodních podílů/akcií nemovitostní společností vlastnící předmětnou nemovitost

Smíšené fondy
stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně a manažer portfolia přizpůsobuje v rámci statutu rozložení investic aktuální situaci na trhu. Jsou velmi flexibilní, mají střední až vysoké investiční riziko a tomu odpovídající dlouhodobé zhodnocení. Jsou vhodné pro delší investiční horizont.

Speciální fond nemovitostí
otevřený podílový fond, do kterého jsou shromažďovány peněžní prostředky od veřejnosti a jsou investovány převážně do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech za podmínek stanovených zákonem o kolektivním investování.

Spoření
pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.

SPV

special purpose vehicle) - nemovitostní společnost, předmět podnikání: nabývání, správa a pronájem nemovitostí:

Statut
dokument, který musí být vydán pro každý podílový a investiční fond. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod. Statuty všech českých fondů schvaluje Česká národní banka.

Syntetický TER
Syntetický TER v procentním vyjádření se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na celkovém majetku fondu kolektivního investování, přičemž procentní vyjádření poměru přirážek a srážek cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. V případě, že cílový fond patří do stejného konsolidačního celku jako fond kolektivního investování, pro který je syntetický TER počítán, tyto přirážky a srážky nesmí být pro účely výpočtu TER započítány. Pokud cílový fond neuveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne.

Syntetický TER se vypočte podle následujícího vzorce:

                                                  K
TERsynt = TERF + ∑(TERCFi * wi) + (CCFin + CCFout)/ VK*100
                                                 i=1

TERF = provozní náklady/ VK (%), VK = průměrná měsíční hodnota vlastního kapitálu fondu kolektivního investování (Kč), TERCFi = ukazatel TER i- tého cílového fondu, pokud je uveřejňován (%), wi = podíl (váha) investice do i- tého cílového fondu na majetku fondu kolektivního investování, K = počet cílových fondů, CCFin = uhrazené přirážky cílových fondů (Kč), CCFout = uhrazené srážky cílových fondů (Kč).

T

Termínovaný vklad
vklad se stanovenou délkou splatnosti. Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti vybrat, pokud ano, tak se sankčními poplatky.

Tržní kapitalizace
počet cenných papírů v emisi násobený aktuální tržní cenou.

Tržní riziko
všeobecné riziko trhu akcie je riziko změny cen, které odrážejí celkovou tendenci na akciovém trhu a nemají přímou souvislost s hospodářskou situací dané společnosti. Riziku trhu tedy stejným dílem podléhají zásadně všechny akcie. Paralelně s celkovým trhem může podle toho kurz akcie podniku na burze klesat, ačkoli se hospodářská situace podniku nezměnila.

U

Ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování (dále též jen „TER")
se rozumí ukazatel v procentním vyjádření poměru celkových provozních nákladů fondu kolektivního investování k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu kolektivního investování, přičemž celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách dle zvláštního právního předpisu,1) který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu,

Uzavřený podílový fond
investiční společnost neodkupuje podílové listy uzvřeného podílového fondu. Zakládá se na dobu určitou, po jejímž skunčení vstoupí do likvidace nebo se změní na otevřený podílový fond.

V

Volatilita
rozsah a rychlost kolísání kurzů obchodovaných cenných papírů (zejména akcií a pevně úročených cenných papírů) a deviz.

Výbor odborníků
orgán ustanovený investiční společností (2 členové) a depozitářem fondu (1 člen) složený z nezávislých, důvěryhodných a odborně způsobilých osob se zkušenostmi se stanovováním hodnoty nemovitostí, který:

  • a) sleduje stav, využití a další skutečnosti, které mohou mít vliv na hodnotu nemovitosti v majetku fondu a nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, na které má fond účast,

  • b) posuzuje ocenění nemovitosti v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti před učiněním právního úkonu, pro který se ocenění provádí,

  • c) alespoň dvakrát ročně pro účely stanovení aktuální hodnoty podílového listu stanovuje hodnotu nemovitosti v majetku fondu a nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, na které má fond účast,

  • d) alespoň dvakrát ročně pro účely stanovení aktuální hodnoty podílového listu zabezpečuje stanovení hodnoty účasti fondu v nemovitostní společnosti.

Výkonnost fondu
udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Výnosová metoda
metoda stanovení reálné hodnoty nemovitosti na základě udržitelného výnosu z nájemného po odečtení nákladů na správu nemovitosti a uvažovaného rizika ztráty z nájemného.

Výnosový fond
fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

Z

Zákon o cenných papírech
zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

Zákon o kolektivním investování anebo jen zákonem
zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Chcete investovat do nemovitostí? Koupit podílový list

© 2008 Investujte do nemovitostí s Českou spořitelnou | Podmínky použití | Právní upozornění | PDA | Mapa webu | Přihlášení | Publikační systém Amadeo | Tisk | Nahoru